ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Kategoria:

Obiekty Sportowe

Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego

w Bychawie  

 

 

 

 

 

Kryta pływalnia


Wymiary 25 x 12,5 m
Głębokość 1,35 x 1,80 m
 
 
 


 

 

Hala sportowa

 

Wymiary 30 x 18 m
Widownia na 350 miejsc
 

Dostępna za ok. 50zł za godzinę.
 
 
 
 

Obok szkoły znajduje się także wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, dwa boiska do piłki plażowej, siłownia i kort tenisowy.  
Kategoria:

Historia szkoły

Gimnazjum i późniejsze Liceum powstało jesienią 1944 r. z inicjatywy najbardziej światłych i ofiarnych mieszkańców Bychawy i jej okolic. Jako pełna szkoła średnia pod nazwą Gimnazjum Koedukacyjnego im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego, promieniowała swoją działalnością oświatowo-wychowawczą na cały region, nadając tym samym prowincjonalnej osadzie rangę ośrodka dydaktycznego, skupiającego najbardziej utalentowaną młodzież z pogranicza kilku sąsiadujących ze sobą powiatów: lubelskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego i janowskiego. Potrzebę zorganizowania szkoły gimnazjalnej w Bychawie, pozwalającej młodzieży wywodzącej się głównie ze środowisk wiejskich i drobnomieszczańskich zdobycie wykształcenia na poziomie średnim, dostrzegli dosyć wcześnie przedstawiciele miejscowej i okolicznej inteligencji ocalałej z wojennej pożogi. Między innymi byli to ludzie tej miary co: Władysław i Stefan Luterkowie, Wincenty Mączka, Jadwiga Emilianowicz, Antoni Rubaj, Stanisława Skawińska, Janina Żelazikowa. Stanowili oni pierwszą kadrę nauczycielską powołanego do życia gimnazjum. Ale w zorganizowaniu szkoły pomagali im także inni ludzie dobrej woli. Z całą pewnością było ich wielu i niełatwo jest dzisiaj dostatecznie ocenić wkład pracy każdego z nich w to wielkie dzieło.
LUDZIE odeszli - DZIEŁO trwa !

Bychawskie gimnazjum rozpoczło swoją działalność dydaktyczno- wychowawczą z dniem 1 października 1944 r. - przy liczbie 182 uczniów, skupionych w dwóch klasach pierwszych, jednej klasie drugiej, jednej trzeciej oraz w jednej kurs gimnazjalny dla dorosłych, realizującym w ciągu roku szkolnego program klasy I i II. Najstarszy uczeń bychawskiego gimnazjum w roku szkolnym 1944 / 45 liczył lat 21, najmłodszym zaś uczennica - lat 13. Już sama rozpiętość świadczyć by mogła, że placówka ta była szkołą otwartą dla wszystkich pragnących się uczyć. Byli zatem róni pod względem wieku, zasobu posiadanej wiedzy, życiowych doświadczeń, pochodzenia społecznego. Przyszli do szkoły z rodzinnych domów i z wojennej tułaczki, z partyzanckich szlaków, niekiedy z bronią w kieszeni. Byli jednakowi pod dwoma przynajmniej względami: czuli się Polakami i pragnęli się uczyć. Byli dumni ze swojej szkoły. Oto, co na ten temat pisze jeden z nich w swoim liście, skierowanym do dyrekcji szkoły: „Nie mieliśmy przy czym i na czym siedzieć, nie mieliśmy dostatecznej ilości książek i zeszytów, ale mieliśmy szkołę noszącą imię człowieka społecznika, znanego każdemu mieszkańcowi Bychawy i okolic.” (fragment listu absolwenta Stanisława Skawińskiego).

W rok później w bychawskim gimnazjum uczy się już 290 uczniów, a w roku szkolnym 1946/47 grupa 17 osób dopuszczona zostaje do egzaminu ukończenia gimnazjum, czyli do tzw. małej matury.

Z nowym rokiem szkolnym 1947/48 rozpoczną oni naukę w I klasie 2-letniego liceum zorganizowanego na bazie gimnazjum. W roku szkolnym 1948/49 13 z nich złoży przed Państwową Komisją Egzaminacyjna pierwszy w murach tej szkoły egzamin dojrzałości, czyli „dużą maturę”.

W tym też roku szkoła zmieni swoją strukturę organizacyjna i swoją nazwę na Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego Gminnej Rady Narodowej w Bychawie. Niestety, w nowej nazwie szkoły zabrakło już imienia księdza- społecznika. Trudno jest dzisiaj dociec, w oparciu, o jaką podstawę prawną placówka pozbawiona została imienia. Zresztą dla wielu jeszcze roczników będzie to tylko kwestia formalna, w istocie, bowiem, co najmniej do połowy lat pięćdziesiątych, uczniowie bychawskiej szkoły przekonani są, że patronuje im ks. Antoni Kwiatkowski.

W roku 1949/50 placówka ponownie zmienia swoją nazwę na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Bychawie. Nazwa szkoły kilkakrotnie zmieniała się. W roku szkolnym 1950/51 nosiła nazwę Publicznej Średniej Szkoły Ogólnokształcącej St. Podstawowego i Licealnego a w rok póniej - Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej St. Podstawowego i Licealnego. Tę ostatnią nazwę szkoła nosiła do roku 1964, kiedy to nastąpi podział organizacyjny na szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące jako samodzielne jednostki.

Zmieniały się nazewnictwo i struktura organizacyjna placówki, cel nadrzędny pozostawał ten sam - zapewnić młodzieży warunki wszechstronnego rozwoju, wyposażyć ją w rzetelną wiedzę przedmiotową, -przygotować młodych ludzi do życia w społeczeństwie tak, aby im było dobrze i innym z nimi było dobrze!

W szkole pracowali znakomici nauczyciele, ludzie, którzy swój zawód traktowali jako posłannictwo. Nie sposób byłoby wymienić wszystkie nazwiska, nie chodzi tu zresztą o ocenę kadry nauczycielskiej placówki za okres 50 lat. Do osób, którzy w latach czterdziestych i pięćdziesietych potrafiły nadać polskiej szkole właściwy jej kształt i zachować jej narodowy charakter należeli oprócz wymienionych już wcześniej założycieli szkoły tacy profesorowie jak: p. Władysław Grudzień, Józef Lulek, ks. Jan Mazur ? obecny biskup ordynariusz diecezji siedleckiej, ks. Józef Bieńkowski, Marian Stadnik, dyrektor szkoły w latach 1950/57, Antonina Mazurkiewicz, Anna Ostrowska, lekarz medycyny i jednocześnie nauczyciel biologii ? Stanisław Gutek, Julian Korba, Krystyna Partykowa i wielu, wielu innych. Dobrym duchem szkoły od początku jej istnienia do końca lat pięćdziesiątych był jej woźny pan Michał Holweg. Kontynuację jego dzieła w najlepszym tych słów znaczeniu przejął pan Józef Kusiak a po 1991 r. jego syn Stanisław Kusiak.

Jeżeli chodzi o dyrektorów placówki, to funkcję tę sprawowali kolejno:

Władysław Luterek- rok szkolny 1944/45
Antoni Rubaj- lata 1945 - 1950
Marian Stadnik- lata 1950 - 1957
Michał Górski- lata 1957 - 1958
Marian Stadnik- lata 1958 - 1959 ( ponownie )
Kazimierz Kowalski- lata 1959 - 1961
Kazimierza Malawski- lata 1961 - 1962
Stefan Gromek- lata 1962 - 1967
Henryk Fryga - lata 1967 - 1971 (absolwent szkoły )
Stefan Szymczak- lata 1971 - 1973
Jan Czegus- lata 1973 - 1975
Zdzisława Milanowska- lata 1975-1990
Henryk Dudziak - od 1991- 2019

Właśnie od objęcia funkcji przez dyrektora szkoły Henryka Dudziaka nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem szkolnym wzrastał stopień organizacyjny, systematycznie przybywało młodzieży i nauczycieli. Wzbogacała się baza szkoły: w 1994 roku oddana została do użytku hala sportowa z trybunami oraz zapleczem oraz ekologiczna kotłownia; w 1995 roku zorganizowano siłownię z 20 stanowiskami oraz oddano do użytku pierwszą pracownię informatyczną; w 1997 przekazano do użytku nowoczesny internat dla 60 zamiejscowych uczniów. Największym wydarzeniem było oddanie do użytku 1. IX. 1998r. pięknego, w pełni nowoczesnego obiektu krytej pływalni o wymiarach 25x12, 5m z pełnym zapleczem technicznym.

Ważnym odnotowania jest fakt powołania do życia w 1996 r. Liceum Ekonomicznego i przekształcenie dotychczasowej placówki w Zespół Szkół i eksperymentalnego dołączenia w 1999r. Gimnazjum, jak też z inicjatywy dyrektora założenie Szkolnej Orkiestry Dętej.

 

A zatem praca dla innych - tak mądrze zaplanowana i prowadzona przez ks. Antoniego Kwiatkowskiego - jest w bychawskim środowisku oświatowym kontynuowana.

 

 

 

Kategoria:
1.
7.30
-
8.15

 

 

2.
8.20
-
9.05
3.
9.10
-
9.55
 
przerwa 10 minutowa
4.
10.05
-
10.50
5.
10.55
-
11.40
6.
11.45
-
12.30
 
przerwa 20 minutowa
7.
12.50
-
13.35
8.
13.40
-
14.25
9.
14.30
-
15.15
10.
15.20
-
16.05

 

 

Rozkład obowiązujący w czasie pandemii COVID-19

1.
7.30
-
8.15

 

 

2.
8.20
-
9.05
3.
9.10
-
9.55
 
przerwa 10 minutowa
4.
10.05
-
10.50
5.
10.55
-
11.40
6.
11.45
-
12.30
 
przerwa 15 minutowa
7.
12.45
-
13.30
 
 
przerwa 15 minutowa
 
8.
13.45
-
14.30
9.
14.35
-
15.20
       
Kategoria:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Orkiestra powstała w 1995 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Henryka Dudziaka i nieprzerwanie działa do chwili obecnej. Wykonywane utwory muzyczne są zawsze na bardzo wysokim poziomie i charakteryzują się wysokim stopniem trudności. Orkiestra jest znana z udanych licznych koncertów w kraju i za granicą. Orkiestra występuje na uroczystościach o charakterze patriotycznym, obrzędowym, religijnym, okazjonalnym, środowiskowym. Orkiestrze towarzyszy grupa czirliderek, która podnosi walory artystyczne i wizualne orkiestry.


Opis działalności orkiestry:

 • 1995r. z inicjatywy dyrektora Henryka Dudziaka powstał zespół orkiestry dętej, który początkowo liczył tylko kilku chłopców;
 • Dwukrotnie w 1997 i 1999 r. otrzymała puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty i pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych. Kapelmistrzem orkiestry był pan Leszek Gozdal
 • 1998r. Laur Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych Lublin-98;
 • 1999r. Bychawsko - chicagowska orkiestra zagrała dla papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty w Sandomierzu;
 • 1999r. Festiwal Orkiestr Dętych Lubartów- 99;
 • W 2000 r. podczas obchodów Święta 3 maja występowała wspólnie z Orkiestrą Dętą Trójcowo w Chicago.
 • W 2001 r. wspólnie z Polonijną Orkiestrą Dętą Trójcowo z Chicago koncertowała dla Ojca Św. Jana Pawła II na placu Św. Piotra w Rzymie w czasie audiencji urodzinowej.

 • 2001, 2002 i 2004 r. reprezentowała Lubelszczyznę na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Inowrocławiu gdzie zdobyła wyróżnienie za obiecujący debiut, wysoki poziom artystyczny i prezentację. Kapelmistrz: Stanisław Korniak
 • W 2005 roku orkiestra obchodziła uroczyste X-lecie działalności artystycznej. W czerwcu 2005 r. orkiestra reprezentowała Lubelszczyznę na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Sergiejewce k. Odessy.

 • Jest wielokrotnym laureatem Wojewódzkich Festiwali Orkiestr Dętych na Lubelszczyźnie.
 • 18 marca 2006 roku Kapituła pod przewodnictwem marszałka województwa uznała, że kulturę Lubelszczyzny najlepiej promuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” z Bychawy i nadała jej tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego.
 • Lata 2007 - 2008 to pasmo kolejnych sukcesów festiwalowych i olbrzymia ilość koncertów w województwie i kraju.
 • W maju 2009 r. z wielkim sukcesem Orkiestra uczestniczyła w głównych uroczystościach 65 rocznicy bitwy o Monte Casino we Włoszech.
 • W 2010 r. koncertowała w Bolonii we Włoszech, La Chapelle we Francji i we Lwowie na Ukrainie.

Orkiestra utrzymuje się przy wsparciu powiatu lubelskiego (1 etat kapelmistrza), rady rodziców, własnym zarobionym środkom i zapobiegliwości założyciela orkiestry, czasem z konieczności dyrygenta, dyrektora szkoły. 

Dyrygentem orkiestry jest mgr Dariusz Lewandowski.

 

 

 

 

Kategoria:

Nauczyciele Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

Język polski

Marta Kloc-Kusy 

Magdalena Stacharska-Szwałek 

Monika Stojek

Matematyka

Marta Szwałek

Anna Sionkowska

Paweł Dudek

Język angielski

Joanna Ścierzyńska

Wioleta Tworek

Beata Krzysiak

 

Język niemiecki

Piotr Michalewski

 

 Historia

Marek Krzysztoń

 

Biologia

Agnieszka Kukuryk

Iwona Małek

 

Chemia

Justyna Dudek

Geografia

Daniel Cymerman

Fizyka

Zenon Kozioł

Informatyka

Jerzy Kusy

Podstawy przedsiębiorczości

Paweł Dudek

 

Wychowanie fizyczne

Małgorzata Wilk

Izabela Reluga-Jarzyna

Jarosław Pawłowski

Konrad Maciejczyk

Jakub Dyś

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jakub Dyś

Kultura

Leszek Asyngier

Biblioteka

Marta Ciechońska  

Elementy wiedzy o policji

 

Elementy wiedzy o wojsku

Tadeusz Hawrylinka

Religia

ks. Przemysław Ruszniak

Grażyna Woch

Elementy ratownictwa medycznego 

 Krzysztof Marzec

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

 

Wiedza o społeczeństwie

Marek Krzysztoń

Izabela Reluga-Jarzyna

Ekonomia w praktyce

Urszula Stadnik

 

Pedagog szkolny

Izabela Reluga-Jarzyna

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

 

 

 

‘One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.’ Frank Smith

Read More

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,który puste życie napełnia światłem, a puste serca - wzruszeniem." Kornel Makuszyński

Zobacz więcej Button

Szkolny Klub Wolontariusza „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić ... „ Lewis Carroll

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More