Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.3 Kształcenie Ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół podstawowych – 754 uczniów i uczennic klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie) z wyłączeniem szkół dla dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez wsparcie stypendialne udzielane na okres od 1.09.2023 r. – 30.06.2024 r.

Zachęcamy wszystkich uczniów spełniających kryteria określone w programie, do skorzystania z tej formy wsparcia stypendialnego, mającego na celu zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie rozwoju osobistego i edukacyjnego oraz zmniejszanie problemów i barier w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.Link do strony:

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/#

Pedagog szkolny