ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Rekrutacja 2022/2023

Od roku 2022/23 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa ekonomiczna - Klasa turystyczno-sportowa Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Kategoria:

 4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. klasa humanistyczna
 2. klasa matematyczno-informatyczna
 3. klasa ekonomiczna
 4. klasa biologiczno-chemiczna z innowacją pedagogiczną elementy ratownictwa medycznego
 5. klasa mundurowa (policja)
 6. Oddział Przygotowania Wojskowego
 7. turystyczno-sportowa

 

5-LETNIE TECHNIKUM

 1. technik ekonomista 
 2. technik rachunkowości 

 

 

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

KLASA HUMANISTYCZNA 

Klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Nauka w tej klasie daje możliwość znacznego poszerzenia wiedzy z zakresu języka polskiego, historii i języka angielskiego. Naszym priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów.

Absolwenci klasy humanistycznej kontynuują naukę na takich kierunkach studiów jak: filologia angielska, filologia germańska, lingwistyka stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologia polska, filologia klasyczna, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, psychologia, socjologia.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

 Rozszerzenia

 język angielski, język polski, historia

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, historia

Zajęcia dodatkowe

warsztaty dziennikarskie

 

 KLASA EKONOMICZNA 

Klasa ekonomiczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się ekonomią. Nauka w tej klasie daje możliwość znacznego poszerzenia wiedzy z zakresu matematyki, geografii i języka angielskiego. Naszym priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów.

Absolwenci klasy ekonomicznej będą mogli kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, prawo, stosunki międzynarodowe

 

Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy ekonomicznej – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie. 

 Rozszerzenia

matematyka, geografia, język angielski

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, geografia, język angielski

Zajęcia dodatkowe

elementy ekonomii

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania.

Przedmioty te realizowane na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: architektura, automatyka i robotyka budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja. Większość absolwentów tej klasy kontynuuje naukę na uczelniach politechnicznych ale mamy też studentów prawa, socjologii, anglistyki i kierunków przyrodniczych.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

Rozszerzenia

matematyka, informatyka, język angielski

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

Zajęcia dodatkowe

Rysunek techniczny

 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i chemii. Przedmioty te realizowane na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: medycyna, farmacja, stomatologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, chemia, biologia, weterynaria, biotechnologia, analityka medyczna, ochrona zdrowia, fizykoterapia.

W ramach innowacji pedagogicznej  elementy ratownictwa medycznego uczniowie poznają specyfikę pracy w zawodach medycznych oraz zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. 

 

Uczniowie opanowują również język angielski na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu mogą kontynuować naukę za granicami Polski.

Rozszerzenia

biologia, chemia

Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, biologia, chemia

Zajęcia dodatkowe

innowacja pedagogiczna: elementy ratownictwa medycznego

 

KLASA MUNDUROWA (policja)

Klasa z innowacją pedagogiczną: elementy wiedzy o funkcjonowaniu policji lub elementy wiedzy o wojsku skierowana jest do uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki na kierunkach umożliwiających pracę w służbach mundurowych oraz pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu geografii, wiedzy o społeczeństwie.

Przedmioty te realizowane na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, prawo, administracja. Dzięki dodatkowym zajęciom z przedmiotu elementy wiedzy o policji lub elementy wiedzy o wojsku uczniowie poznają specyfikę i praktykę funkcjonowania służb mundurowych.

Klasa umożliwia kontynuowanie nauki w Wyższej Szkole Policji i uczelniach wojskowych.

Rozszerzenia

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki(podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia

Zajęcia dodatkowe

Innowacja pedagogiczna: elementy wiedzy o funkcjonowaniu policji

 

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Rozszerzenia

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Przedmioty uzupełniające

historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki(podstawowy lub kontynuacja)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia

Zajęcia dodatkowe

elementy wiedzy o wojsku

 

KLASA TURYSTYCZNO-SPORTOWA

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu sportu, turystyki oraz wszystkim preferującym aktywny tryb życia.

Geografia i biologia realizowana na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki w Akademii Wychowania Fizycznego, uczelniach medycznych i przyrodniczych, kierunkach związanych z biologią czy geografią jak: ratownictwo medyczne, kosmetologia, chemia, biologia, weterynaria, biotechnologia, analityka medyczna, ochrona zdrowia, fizykoterapia, ochrona środowiska, turystka, geografia, geologia, geodezja i kartografia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura krajobrazu, transport.

Zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w klasie sportowo - turystycznej będzie połączone z intensywnym rozwijaniem sprawności fizycznej - zarówno w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak i zajęć dodatkowych: szkolnych klubów sportowych, obozów narciarskich, obozów wędrownych, rajdów, biwaków i wycieczek turystyczno- krajoznawczych. Dla uczniów planujemy zorganizować kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownika wodnego WOPR

 

Rozszerzenia

geografia, biologia

Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki(podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, geografia, biologia

Zajęcia dodatkowe

Szkolny Klub Sportowy

 

 

 

TECHNIKUM NR 2

 TECHNIK EKONOMISTA 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu;
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

W trakcie nauki uczniowie tej klasy  przystępują do dwóch zewnętrznych egzaminów zawodowych, organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz uczestniczą w atrakcyjnych praktykach zawodowych.

Rozszerzenia

 matematyka, geografia

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • organizowana rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej

W trakcie nauki uczniowie tej klasy  przystępują do dwóch zewnętrznych egzaminów zawodowych, organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz uczestniczą w atrakcyjnych praktykach zawodowych.

Rozszerzenia

matematyka, geografia

 Języki obce

angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

 

 

Kategoria:

Obcokrajowcy przyjmowani są na podstawie świadectwa potwierdzającego ukończenie etapu edukacyjnego na poziomie szkoły podstawowej.

Ponadto dostarczają do szkoły:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (Wniosek dla osób z poza systemu rekrutacji elektronicznej)
 • akt urodzenia z tłumaczeniem przysięgłym
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły z tłumaczeniem przysięgłym
 • dodatek do świadectwa z tłumaczeniem przysięgłym
 • dwa podpisane zdjęcia
 • notarialne upoważnienie do sprawowania opieki dla kierownika internatu
Kategoria:

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem rekrutacji

Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin rekrutacji

 

Termin przeprowadzenia próby sprawnościowej dla klasy "Oddział Przygotowania Wojskowego".

Złożenie wniosku wraz z dokumentami do Oddziału Przygotowania Wojskowego do 31.05.2022 do godziny 15.00.

Rekrutacja podstawowa:

I termin: 8 czerwiec 2022, godzina 14.30

II termin: 4 lipiec 2022, godzina 10.00

Rekrutacja uzupełniająca:

I termin: 4 sierpień 2022, godzina 9.00

 

Zasady przeprowadzenia próby sprawnościowej

Do zaliczenia testu wymagany czas to: chłopcy 1:59:00 minut, dziewczęta 2:10:00 minut.

Przelicznik punktów: chłopcy czas 1:59:00- 10 punktów, dziewczęta czas 2:10:00- 10 punktów. Za każdą sekundę poniżej dodawane są dwa  punkty.