4-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. Klasa humanistyczna
 2. Klasa matematyczno-informatyczna
 3. Klasa ekonomiczna
 4. Klasa biologiczno-chemiczna z innowacją pedagogiczną elementy ratownictwa medycznego
 5. Klasa mundurowa (policja)
 6. Oddział Przygotowania Wojskowego
 7. Klasa turystyczno-sportowa
 8. Klasa sportowa (pływanie)

 

5-LETNIE TECHNIKUM

 1. Technik rachunkowości 

 

  

   

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

KLASA HUMANISTYCZNA 

Klasa humanistyczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Nauka w tej klasie daje możliwość znacznego poszerzenia wiedzy z zakresu języka polskiego, historii i języka angielskiego. Naszym priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów.

Absolwenci klasy humanistycznej kontynuują naukę na takich kierunkach studiów jak: filologia angielska, filologia germańska, lingwistyka stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologia polska, filologia klasyczna, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, psychologia, socjologia.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

 Rozszerzenia

        język polski, historia, język angielski

 Języki obce

        angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

        język polski, matematyka, język angielski, historia

Zajęcia dodatkowe

        kółko teatralne

 

 KLASA EKONOMICZNA - NOWOŚĆ

Klasa ekonomiczna to oferta dla uczniów, którzy interesują się ekonomią. Nauka w tej klasie daje możliwość znacznego poszerzenia wiedzy z zakresu matematyki, geografii i języka angielskiego. Naszym priorytetem jest bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe kierunki studiów.

Absolwenci klasy ekonomicznej będą mogli kontynuować naukę na takich kierunkach studiów jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, marketing, prawo, stosunki międzynarodowe

 

Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy ekonomicznej – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie. 

 

Rozszerzenia

         matematyka, geografia, język angielski

 Języki obce

         angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

        język polski, matematyka, geografia, język angielski

Zajęcia dodatkowe

        elementy ekonomii

 

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, programowania.

Przedmioty te realizowane na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: architektura, automatyka i robotyka budownictwo, computer science, elektrotechnika, informatyka, matematyka, matematyka stosowana, fizyka, mechatronika, telekomunikacja. Większość absolwentów tej klasy kontynuuje naukę na uczelniach politechnicznych ale mamy też studentów prawa, socjologii, anglistyki i kierunków przyrodniczych.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

 

Rozszerzenia

        matematyka, informatyka, język angielski

 Języki obce

        angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

        język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 

 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i chemii. Przedmioty te realizowane na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: medycyna, farmacja, stomatologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, chemia, biologia, weterynaria, biotechnologia, analityka medyczna, ochrona zdrowia, fizykoterapia.

W ramach innowacji pedagogicznej  elementy ratownictwa medycznego uczniowie poznają specyfikę pracy w zawodach medycznych oraz zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. 

 

Uczniowie opanowują również język angielski na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu mogą kontynuować naukę za granicami Polski.

Rozszerzenia

         biologia, chemia

Języki obce

        angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

        język polski, matematyka, biologia, chemia

Zajęcia dodatkowe

        innowacja pedagogiczna: elementy ratownictwa medycznego

 

KLASA MUNDUROWA (policja)

Klasa z innowacją pedagogiczną: elementy wiedzy o funkcjonowaniu policji  skierowana jest do uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki na kierunkach umożliwiających pracę w służbach mundurowych oraz pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu geografii, wiedzy o społeczeństwie.

Przedmioty te realizowane na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, prawo, administracja. Dzięki dodatkowym zajęciom z przedmiotu elementy wiedzy o policji lub elementy wiedzy o wojsku uczniowie poznają specyfikę i praktykę funkcjonowania służb mundurowych.

Klasa umożliwia kontynuowanie nauki w Wyższej Szkole Policji i uczelniach wojskowych.

Rozszerzenia

         geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Języki obce

         angielski (kontynuacja), niemiecki(podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

         język polski, matematyka, język angielski, geografia

Zajęcia dodatkowe

        Innowacja pedagogiczna: elementy wiedzy o funkcjonowaniu policji lub elementy wiedzy o straży granicznej

 

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO- PATRONAT MON

Klasa OPW jest klasą wojskową utworzoną na podstawie zezwolenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Uczniowie tej klasy realizują program MON. Zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a zajęcia praktyczne w patronackiej jednostce wojskowej. Uczniowie tej klasy  po ukończenie nauki wg proponowanego programy szkolenia i uzyskanie pozytywnej oceny z przebytego szkolenia uzyskują  preferencje w rekrutacji do służby wojskowej, wyższych uczelni wojskowych oraz odbycie służby przygotowawczej w skróconej formie. 

Rozszerzenia

          geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

 

Języki obce

          angielski (kontynuacja), niemiecki(podstawowy lub kontynuacja)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

         język polski, matematyka, język angielski, geografia, przy rekrutacji obowiązuje test sprawności fizycznej

Zajęcia dodatkowe

         elementy wiedzy o wojsku; Przygotowanie wojskowe - zajęcia w jednostce wojskowej, szkolenia wojskowe

 

KLASA TURYSTYCZNO-SPORTOWA- NOWOŚĆ

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu sportu, turystyki oraz wszystkim preferującym aktywny tryb życia.

Geografia i biologia realizowana na poziomie rozszerzonym umożliwiają kontynuowanie nauki w Akademii Wychowania Fizycznego, uczelniach medycznych i przyrodniczych, kierunkach związanych z biologią czy geografią jak: ratownictwo medyczne, kosmetologia, chemia, biologia, weterynaria, biotechnologia, analityka medyczna, ochrona zdrowia, fizykoterapia, ochrona środowiska, turystka, geografia, geologia, geodezja i kartografia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura krajobrazu, transport.

Zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w klasie sportowo - turystycznej będzie połączone z intensywnym rozwijaniem sprawności fizycznej - zarówno w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak i zajęć dodatkowych: szkolnych klubów sportowych, obozów narciarskich, obozów wędrownych, rajdów, biwaków i wycieczek turystyczno- krajoznawczych. Dla uczniów planujemy zorganizować kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownika wodnego WOPR

 

Rozszerzenia

         geografia, biologia

Języki obce

         angielski (kontynuacja), niemiecki(podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

         język polski, matematyka, geografia, biologia

Zajęcia dodatkowe

         Szkolny Klub Sportowy

 

KLASA SPORTOWA- NOWOŚĆ 

Klasa sportowa- specjalność pływanie- skierowana jest do uczniów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności pływackie i sprawność fizyczną.  Celem dla uczniów tej klasy jest opanowanie  w stopniu bardzo dobrym technik pływackich, stworzenie optymalnych warunków do treningu sportowego i nauki  młodzieży. Rekrutacja w formie egzaminu do klas sportowych odbywa się na podstawie testów sprawnościowych, podczas których wybierane są dzieci o najlepszych predyspozycjach psychomotorycznych.

 

 Gwarantujemy: wysoki poziom szkolenia sportowego, wysoki poziom dydaktyczny, dodatkowe zajęcia, profesjonalną kadrę trenersko-instruktorską, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla uczniów, udział w zawodach sportowych. 

Zajęcia dla uczniów tej klasy odbywają się na szkolnej pływalni.

Rozszerzenia

         geografia, biologia

Języki obce

         angielski (kontynuacja), niemiecki(podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

         język polski, matematyka, geografia, biologia

Zajęcia dodatkowe

         Szkolny Klub Sportowy

 

TECHNIKUM NR 2

 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • organizowana rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej

W trakcie nauki uczniowie tej klasy  przystępują do dwóch zewnętrznych egzaminów zawodowych, organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz uczestniczą w atrakcyjnych praktykach zawodowych.

Rozszerzenia

          matematyka, geografia

 Języki obce

          angielski (kontynuacja), niemiecki (podstawowy lub kontynuacja)

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

         język polski, matematyka, język angielski, geografia